Každý kdo se intenzivně zabývá hudbou označovanou souhrnně jako Country & Western, ať už „pouze“ jako fanoušek nebo profesně, se neobejde bez kvalitních publikací, encyklopedií a dalšího odborného tisku. Kvalita jednotlivých encyklopedií je pochopitelně rozdílná, ale tento aspekt není předmětem mého pohledu. Alespoň ne v tomto článku. Předpokládám ostatně, že každý dokáže obhájit důvody, pro které si z poměrně obsáhlé současné nabídky zahraničních (ale i tuzemských) publikací vybral právě „tu svoji“ a proč právě onu považuje za nejlepší.

Článek se zabývá problémem, který nevznikne okamžikem pořízení první takové publikace, ale teprve druhé a každé další následující. Problémem, který si neuvědomíte do chvíle, dokud vás nenapadne ověřit si určitý údaj v několika encyklopediích současně a dokud nenarazíte na diferencovaná data.

Že se v datech u některých zahraničních umělců objevují v různých zdrojích rozdílné údaje, to patrně nepřekvapí nikoho z vás a jistě jste se s tímto jevem už setkali. Napadlo vás ale zjistit, jak velký počet základních údajů (data narození a úmrtí, místa narození) se v globálním měřítku liší? Po srovnání údajů v jedenácti obsáhlých encyklopediích (z toho dvě byly v češtině) ve vlastní vytvořené „srovnávací počítačové databázi“ jsem nalezl 31,8 % rozdílných dat u celkového počtu 3 476 zahraničních umělců (z toho často u několika velmi známých). Tedy číslo poměrně velmi vysoké. Pochopitelně, že čím více encyklopedií do srovnávací databáze zahrnete, tím se bude procento znehodnocených dat zvyšovat. Protože ani ta sebekvalitnější encyklopedie není zcela bezchybná.

Ne všechny, ale malá část chyb je definovatelná. U nich je snadné odhalit, že se jedná o tiskové chyby, překlepy nebo chyby vzniklé špatným překladem. Řada chyb vznikla z důvodu rozdílnosti evropské a americké angličtiny (s těmi se setkáte především u publikací vydaných ve Velké Británii a v jejich českých překladech), některé chyby vznikly zcela zřejmě z rozdílnosti zápisu data v angličtině a v češtině (chyby se vyskytují pouze v českých překladech a jde o „přesmyčky“, tedy o číselné prohození měsíce a dne).

Zdůvodnitelné, ale neopravitelné jsou chyby v datech narození a úmrtí, jejichž diference se pohybuje v řádu jednoho dne. Jejich příčin je více. Protože se jedná v naprosté většině o data narození či úmrtí amerických hudebníků, je pravděpodobné, že svoji roli sehrálo několik časových pásem na území USA (to zpravidla v případě úmrtí) nebo odlehlost míst narození (spousta umělců v první polovině 20. století a dříve se narodila na farmách mimo osady), případně nízká gramotnost rodičů. Částečně lze odhalit i chyby, které vznikly opisováním, pokud je vám známo, kde má taková chyba svůj původ (je možné setkat se s takovou informací buď v jiné encyklopedii nebo hodnověrném hudebním tisku jiného typu). Příkladem je třeba rozdílné datum narození Lestera Flatta, kdy bylo nesprávné původně uvedeno na plaketě v „Country Music Hall Of Fame“. Dnes je již tento hrubý nedostatek, pokud je mi známo, napraven, ale ne všichni autoři nových encyklopedií tuto skutečnost zaznamenali. Podobných případů je více.

Také u záměrně zkreslených údajů je možno dobrat se pravdy, jenom pokud je později zveřejněna a zdůvodněna. Data totiž o sobě zkreslili záměrně ti, kterých se přímo týkají. Tedy jednotliví muzikanti. Důvody ponecháme stranou, jsou různé. Za příklad těchto diferencí mohu uvést třeba Glena Campbella nebo Claude Kinga (první se „udělal“ starším, druhý naopak mladším).

Do celkového procenta chyb nebyly zahrnuty nepřesnosti v zeměpisných názvech míst narození. Také tyto se vyskytují nejčastěji v britských publikacích a souvisí s rozdílností obou angličtin. Zjištěné drobné chyby v zeměpisných názvech (a bylo jich skutečně velmi mnoho) byly v databázi přímo opraveny. Za chyby však považuji špatné uvedení místa narození, špatné uvedení státu, a také uvedení názvu okresu bez informace, že se jedná o okres a nikoli místo. Tyto chyby byly zohledněny a poměrně často se podílejí na vysokém procentu diferencí.

Větší část chyb není jednoznačně definovatelná. Jsou to ty případy, kdy se setkáte s rozdíly v datech o několik roků, případně s daty uváděnými v každé encyklopedii bez zjevné příčiny zcela odlišně (liší se nejen den, ale i měsíce a roky). Také rozdílné zeměpisné názvy malých míst a samot není možné jednoznačně správně určit.

Vypočítávat všechny zjištěné chyby a omyly by bylo nad rámec tohoto článku, jehož účelem je jediné. Pokud jste sami autory životopisných článků, případně rozhlasových nebo televizních pořadů, mějte na paměti, že tvrdit s určitostí nějaká data znamená, že je máte stoprocentně ověřena. Pokud tak nečiníte, zvyšujete možná, byť ne záměrně, procentní chybu v mé neustále doplňované databázi. Pokud s vaším neověřeným a možná nesprávným údajem bude operovat váš čtenář nebo posluchač a sám se jednou stane autorem vlastní encyklopedie…